ASUD Dernek Tüzüğü

ASBEST SÖKÜM UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi
Madde 1 - a) Derneğin Adı: "ASBEST SÖKÜM UZMANLARI DERNEĞİ" dir. Kısa adı "ASUD" dur.

b) Derneğin merkezi ANKARA’dır.

c) Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açmayacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Derneğin Amacı, Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri, Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek; asbest ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar, standartlar ve iyi uygulama örneklerini gözeterek devlet, asbest ile ilgili faaliyette bulunan işverenler ve çalışanlar arasında bilgi ve işbirliğinin kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, asbest içerikli iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite konuları kapsamında çalışanların mesleki risklerden en az seviyede etkilenmesini sağlamak, bilgi ve beceri gelişimine destek olmak, toplumda asbest güvenliği kültürünün gelişmesine katkı sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim, danışmanlık ve kamuoyu oluşturmak, amacı ile kurulmuştur

Madde 3- Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri şöyledir;

a) Asbest söküm uzmanlarının ve asbest söküm elemanlarının çağdaş, sağlıklı ve onurlu yaşamlarının sağlanması amacı ile çalışmalar yapmak, çalıştay grupları kurmak

b) Dernek üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması, mesleki bilgi düzeylerinin arttırılması için çalışmalar yapmak

c) Asbest uzaklaştırma, bertaraf etme ve proje yönetim çalışmalarında yer alan çalışanların mesleki gelişimini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde eğitim, danışmanlık ve kamuoyu oluşturmak

d) Kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler, yerel yönetimler vb. kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ulusal ve uluslar arası projeler hazırlamak, yürütmek

e) İşyerlerinde asbest kaynaklı oluşacak kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirilmesi, iş kayıplarının önlenmesi, iş veriminin artırılması, ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve çalışanlarımızın çağdaş, sağlıklı ve onurlu yaşamlarının sağlanması için, dernek üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, mesleki bilgi düzeylerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak

f) İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite konuları kapsamı dahilinde asbest işleri alanında, bilimsel ve sosyal nitelikteki tüm çalışmaları destekleyerek, yarışmalar düzenlemek, araştırmacılara, bu konuda proje geliştirenlere, kamuoyunu aydınlatan basın mensuplarına destek vermek, çalışmaların etkinleştirilmesini sağlamak

g) Asbest kaynaklı meslek hastalıkları sorunlarının istatiksel sonuçlarını ilgili kurumlardan temin ederek, çözüm önerilerini raporlar halinde yayınlamak

h) Asbest ile ilgili uygulama ve araştırma merkezi açmak

i) Asbest ve Güvenlik ile ilgili fakülte ve yüksek okullarda, ana bilim dalı veya bilim dalı açılması için çalışmalar yapmak

k) İşyerlerinde taramalar, araştırmalar ve eğitim çalışmalarını içeren planlar düzenlemek, çalışma sonuçlarını değerlendirip kamuoyuna duyurmak

l) Her yıl Asbest konusunda faaliyet yürüten uluslararası kuruluşların belirlediği günlerde (Asbest farkındalığı haftası 1-7 Nisan) asbest ve güvenlik etkinlikleri düzenlemek

m) Asbest ile ilgili ülkemiz mevzuatını, daha ileri düzeye yükseltici araştırıcı faaliyetlerde bulunmak ve yetkili mercilere öneriler sunmak

n) Çağdaş teknolojik iletişim araçlarından yararlanarak ilgili kişilerin başvuracağı güçlü bir referans merkezi oluşturmak

o) Asbest konusunda eğitim programları yaparak, iş yerlerinin gereksinmelerini karşılamak

p) Asbest uzaklaştırma ve izolasyon işlerinde, asbestle ilgili işe giriş ve periyodik muayenelerin etkin bir şekilde yapılabilmesi için işverenlere danışmanlık sağlamak

r) Asbest ve güvenlik konusundaki yayınları tedarik ederek bir kütüphane oluşturmak, üyelerin ve araştırmacıların yararına sunmak

s) Asbest ve Güvenlik alanında Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak

t) Kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek

u) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak

v) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışma ortamını sağlamak, her türlü menkul, gayrimenkul, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek

y) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek

z) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek

aa) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek

bb) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak

cc) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek

dd) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak

ee) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak

ff) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, WHO (Dünya Sağlık Örgütü), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), benzer amaçlı dernek, işçi ve işveren sendikaları ve meslekî kuruluşlarla ortak projeler, etkinlikler yapmak, çalışmalarda bulunmak, maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak

gg) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek

hh) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak

ii) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak

kk) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak

ll) Oluşturacağı komisyon ve kurulları ile vereceği eğitimler ve gerçekleştireceği çalıştaylar sonucunda katılımcılara katılım belgesi vermek

mm) Asbest faaliyetlerinde mevzuat-standart oluşturulması için görüş bildirmek, bildirdiği görüşlerin gerçekleşebilmesi için çalışmalarda bulunmak

nn) Yaptığı faaliyetlerle ilgili görsel, işitsel ve yazılı olarak medya, sosyal medya kanalıyla duyuru, açıklama, yorum, söyleşiler yaparak üyeleriyle ve kamuoyuyla paylaşmak

oo) Asbest kapsamındaki işyeri ortam ve maruziyet ölçümleri, asbest içerikli mesleki eğitim ve yeterlilik belgelendirme, ilkyardım, yangın, yüksekte çalışma, OHSAS 18001, SOP vb konularda bilgili ve belgeli dernek üyelerinin katılımıyla kurullar oluşturmak ve bu konularda işveren ve çalışanlara eğitim ve danışmanlık yapmak

pp) Ücret ödenerek gerçekleştirilecek mühendislik, eğitim, danışmanlık, seminer ve her türlü organizasyonda, yönetim kurulu tarafından dernek üyesi gerçek ve tüzel kişilerden yazılı ya da elektronik posta yoluyla teklif alınarak, öncelikle “konusunda ehil” dernek üyelerinin görevlendirilmelerini sağlamak

rr) Dernek tarafından bir iktisadi ve ticari işletme kurulması durumunda; yönetim kurulu, işletme için gerekli ve işin kapsamı doğrultusunda tam zamanlı yada kısmi süreli olarak görevlendirilecek personel, teknik kadro ve yönetici pozisyonlarını ve ücretlendirmeyi belirledikten sonra, dernek üyelerine yazılı veya elektronik posta yoluyla bildirecek ve öncelikle ehil nitelikteki üyelerin başvuruları işleme alınacaktır. Eksik kalan pozisyonlar için ilan yoluyla personel başvuruları alınacaktır. İşletmenin genel müdürlüğünü yönetim kurulu üyeleri “6 aylık” sürelerle dönüşümlü olarak yapacaklardır.

Madde 4- Dernek; sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma Şart ve Şekilleri

Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve asbest mevzuatının öngördüğü koşulları sağlayan, Asbest Söküm Uzmanı belgesi olan gerçek kişi veya asbest ile ilgili alanda çalışmalar yürüten tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Onursal üyelik, dernek yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı karar ve önerisi ile yapılabilir.Asbest ile ilgili alanda çalışmalar yürüten tüzel kişi; üyelik şartlarına haiz ve gerekliliklerini yerine getiren gerçek kişi veya kişiler ile derneğe üye olabilir. Ancak; üye sayısının 1 (bir) 'den fazla olduğu durumlarda aralarından temsilci seçer. Seçilen temsilci, üyelik başvurusu ile birlikte yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilir. Her tüzel kişi, temsilcisi aracılığıyla 1 (bir) oy ve temsil hakkına sahiptir.Üyelik başvuruları yazılı olarak yapılmak zorundadır. Yapılacak üyelik başvurusu; dernek yönetim kurulunca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç, yazıyla ya da başvuru sahibinin beyan ettiği elektronik posta adresine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.Üyelik başvurusunda bulunan gerçek kişiler, üye giriş bedelini ödediğini belgeleyen dekontu ibraz etmelidir. Tüzel kişiler ise; üye giriş bedeli ile birlikte en az 6 aylık üye aidatını yatırdığını belgelemek durumundadır.Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Asil üye olabilmek için;a) Kamu haklarından yasaklanmış veya kısıtlanmış olmamak.b) Ağır hapis cezası ve/veya yüz kızartıcı suçlardan ya da dernekler kanununun yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından mahkumiyeti olmamakc) Yıllık aidat ve yönetim kurulunun tespit edeceği giriş ücretini ödemekd) Dernek asil üyelerinden üç kişi yada yönetim kurulu üyelerinden iki kişi tarafından teklif edilmek
Derneğe üye olmak için yaptığı başvuru gündeme alınarak yapılan toplantıda, yönetim kurulunun oy birliği ile olumlu oylarını almış olmak gerekir. Yönetim kurulu olumsuz kararının gerekçesini açıklamak zorunda değildir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.Dernekten daha önce istifa etmiş ve yeniden derneğe üye olmak isteyen kişilerin üyeliği, üye olduğu dönemdeki borçlarının tamamen ödenmesiyle ve Genel Kurul'un kararı ile kabul edilir

Madde 6- Her üye, dilediği anda dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernekten çıkma talebi yazılı olarak yapılır. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 7- Dernek üyeliğinde çıkarılmayı gerektiren haller;a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.b) Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak.c) Yetkisi dahilinde olmayan iş ve işlemleri dernek adına yapmak.d) Dernek ve/veya üyeleri hakkında yazı, söz veya sosyal mecra aracılığıyla haysiyet kırıcı, yıpratıcı, suç unsuru teşkil eden beyanlarda bulunmak.e) Genel ahlaka aykırı ve/veya yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek.f) Dernek organları tarafından alınan kararlara, kurallara uymamak.g) Verilen görevlerden sürekli kaçmak.h) Üyelik aidatını veya diğer parasal yükümlülüklerini, kendisine tanınan süre içerisinde ödememek.ı) Bu tüzüğün 5.maddesinde belirtilen üye olma şartlarını kaybetmek.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespit edilmesi halinde, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDerneğin Organları, Organların Görev ve Yetkileri, Çalışma Koşulları, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplanma Usulleri

Madde 8- Derneğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Madde 9- Genel kurul; derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

a) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5 (beşte birinin) 'inin yazılı isteği üzerine 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul; 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


Çağrı UsulüYönetim kurulu; dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı UsulüGenel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.Genel kurulda her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirdiği 1 (bir) kişi oy kullanır ve 1 (bir) oy hakkı vardır.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 (yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır.Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Toplantısız veya Çağrısız Alınan KararlarBütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurul Kararlarına İtiraz

Madde 11- Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak 1(bir) ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak 1 (bir) ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak 3 (üç) ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararına karşı iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;a) Dernek organlarının seçilmesib) Dernek tüzüğünün değiştirilmesic) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrasıd) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesie) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınmasıf) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanmasıg) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesih) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanmasıi) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesik) Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması ya da bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesil) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasım) Derneğin vakıf kurmasın) Derneğin fesih edilmesio) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması p) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılmasır) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerin getirilmesis) Gerekli görülmesi halinde istediği il ve ilçede temsilcilik açması

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13- Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ve üye’yi belirler.Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının oy birliği ile alınır.Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 14- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,d) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,e) Genel kurulun verdiği yetki ile temsilcilik açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,f) Derneğin temsilciliklerinin denetlenmesini sağlamak,g) Derneğin çalışmalarının tüzüğe, Genel Kurul kararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak ve uygulamaları için yürütme kuruluna ve ilgili birimlere talimat vermek ve denetlemek.h) Zorunlu görülen defterler ile gerekli görülen yardımcı defterleri tutmaki) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,k) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,l) Bütçenin uygulanmasını sağlamak, m) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,n) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,o) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,p) İş Sağlığı ve Güvenliğinin gelişmesi ile gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yetki vermek


Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 15- Yönetim Kurulu Başkanı Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder.Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasınısağlar.Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idareamirliğine bildirilmesini sağlar.Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Temsilcilik görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.Mevzuatta Dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 16- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.Denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 17- Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 (bir) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Derneğin Gelir Kaynakları, Defter Tutma Esasları ve Tutulacak Defterler, Gelir ve Gider İşlemleri
Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 18- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a) (Değişik:1.OGK-09.04.2017) Üye aidatı: Üyelik giriş bedeli 1 (bir) TL'dir. Yıllık aidat toplamı olan 240 (ikiyüzkırk) TL tutar, aylık 20 (yirmi) TL bedelin 12 aylık karşılığıdır. Yıllık aidatlar üye olunan yıl için, üye olunan ay dahil takvim yılı sonuna kadar aylık olarak hesaplanır. Yıllık aidatlar istenirse eşit taksitler halinde ödenebilir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

c) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, eğitim ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

g) Derneğin web sayfasından alacağı reklam gelirlerih) Derneğin yaptıracağı ajanda, çanta, kalem, rozet vb. ürünlerin satışından elde edilen gelirler.

i) Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 19- Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt UsulüDerneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak DefterlerDernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Defterlerin TasdikiDernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleriMadde 20- Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “GiderMakbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesiİşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Alındı BelgeleriDernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki BelgesiYönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok 1 (bir) yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama SüresiDefterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 21- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. ALTINCI BÖLÜMİç Denetim, Temsilcilik Yapısı, Tüzük Değişikliği Derneğin Feshi ve Tasfiye İşlemleri
Derneğin İç DenetimiMadde 22- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Denetim kurulu tarafından en geç yılda 1 (bir) defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


Derneğin Temsilciliğinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Madde 23- Dernek, gerekli görülen yerlerde yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Tüzüğün Ne Şekilde DeğiştirileceğiMadde 24- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 (üçte iki) ’sidir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye ŞekliMadde 25- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 (üçte iki) ’sidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleriGenel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ”TASFİYE HALİNDE ASBEST SÖKÜM UZMANLARI DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm EksikliğiMadde 26- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Geçici Madde 1- (Mülga:1.OGK-09.03.2019)

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı UUnvanı GöreviMehmet Şeyhmus ENSARİ İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu BaşkanıErsin ŞEKER Kimya Mühendisi Başkan YardımcısıFahrettin SÜRÜCÜ İş Güvenliği Uzmanı Genel SekreterRüveyde DÖNMEZ Kimya Mühendisi SaymanAylin BÜYÜKBAŞ Tekstil Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesiİş bu tüzük 26 (yirmi altı) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.

Mehmet Şeyhmus ENSARİ

Yönetim Kurulu Bşk.

Ersin ŞEKER

Başkan Yardımcısı

Fahrettin SÜRÜCÜ

Genel Sekreter

Rüveyde DÖNMEZ

Sayman

Aylin BÜYÜKBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi